Vítejte na stránkách Clinic 21. Doufáme, že zde naleznete vše co hledáte.

Smluvní podmínky rekvalifikačních kurzů

Smluvní podmínky pořádání rekvalifikačního kurzu „Poradce pro výživu"

Smlouva o absolvování kurzu mezi pořadatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení zálohové faktury na cenu kurzu.

Pořádání kurzu
 1. Pořadatelem rekvalifikačního kurzu je společnost Clinic 21 s r.o.
 2. Rekvalifikační kurzy se pořádají v termínech podle programu kurzů, který je stanovován vždy na období jednoho kalendářního roku
 3. Termíny a ceny kurzů včetně všech změn uveřejňuje pořadatel na svých internetových stránkách www.clinic21.cz nebo www.clinic21.eu . Pořadatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností. Termín může změnit nejpozději do 14 dnů před dnem zahájení kurzu. Splatnost faktur na úhradu příslušného je nejpozději 7 dnů před zahájení příslušného kurzu.
 4. Potvrzení o zaplacení (faktura) je vydávána nejpozději v den zahájení kurzu. Fakturu zasíláme přihlášeným právnickým osobám ihned po vyhlášení termínu kurzu. Fyzickým osobám je vydávána na vyžádání po ověření zaplacení příslušné částky na účtu Clinic 21 s.r.o.
 5. Po zaplacení příslušné částky obdrží účastník zprávu o jeho závazném zařazení do kurzu.
 6. Při naplnění kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín.
 7. Pokud přihlášený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti uvedeného na faktuře, ztratí pořadí a v případě naplnění kurzu nemusí být do kurzu přijat.
 8. Účastník, který neuhradí cenu kurzu před zahájením kurzu (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude do kurzu přijat. To neplatí, hradí-li kurz úřad práce.
 9. Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí Clinic 21 s.r.o. přijaté zálohy nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení kurzu.

Cena kurzu
 1. Cena kurzu je vyhlášena společně s termínem konání kurzu na stránkách www.Clinic21.cz

Úhrada ceny kurzu
 1. Účastník hradí cenu kurzu na účet Clinic 21 s.r.o. č.ú. 2482529001/5500 u e-Banky (Reifeisen), na základě faktury odesílané přednostně elektronickou poštou
 2. Na faktuře budou uvedeny údaje, které účastník vyplnil v přihlášce Clinic 21 s.r.o.
 3. Řádnou fakturu obdrží účastník v den nástupu do kurzu
 4. Při úhradě kurzu úřadem práce se úhrada řídí pravidly úřadu práce.

Storno poplatky
 1. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té co uhradil cenu kurzu a odstoupí od smlouvy jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od smlouvy 4 týdny před datem konání kurzu 0Kč, 14-28 dnů před konáním kurzu 1000 Kč, 14-7 dní před konáním kurzu 2500 Kč, a 7 –0 dnů před konáním kurzu 5000,- Kč. Zrušení účasti a odstoupení od smlouvy v den zahájení kurzu je storno poplatek 100% ceny kurzu. Vrácení peněžní částky snížené o storno poplatek je do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky), rozhodující je datum razítka pošty.
 2. Pokud přihlášený nastoupí do kurzu a nemůže z vážných zdravotních důvodů v kurzu pokračovat, činí storno poplatek 100% ceny kurzu. Clinic 21 s.r.o si vyhrazuje nabídnout přihlášenému v těchto případech kurz v novém termínu dle dispozic a možností Clinic 21 s.r.o. , který začne nejpozději do 12 měsíců od data zahájení kurzu kam byl účastník přihlášen.

Rekvalifikační kurz zahrnuje v základní ceně
 1. Výuku dle schválených osnov v rozsahu 136 školních hodin, 10 školních hodin denně, tj. celkem 12 kalendářních dnů
 2. Obhajobu závěrečné práce - hodnocení a maximálně 2 vyučovací hodiny konzultací a opravu závěrečné práce každého účastníka kurzu
 3. Provedení závěrečných zkoušek formou testů a ústní zkoušky v průběhu jednoho kalendářního dne v předem stanoveném termínu a vyhodnocení výsledků závěrečných testů
 4. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a po úspěšném vykonání testů vydání rekvalifikačního osvědčení
 5. Jeden náhradní termín zkoušky je zahrnut v ceně.

Náhradní termíny a opravné zkoušky
 1. Druhý a třetí náhradní termíny a opravné zkoušky nejsou součástí základní ceny
 2. Náhradní termíny a místo konání zkoušek mimo stanovený termín, opravných zkoušek a náhradní termíny předložení nové závěrečné práce po dvou opravách prvního podání práce, která ani potom nebyla uznaná jako dostatečná, stanovuje Clinic 21 s.r.o. nejpozději do 3 měsíců od konání závěrečných zkoušek příslušného kurzu v období září až listopad a únor až květen příslušného roku po dohodě s účastníkem.
 3. Pokud účastník nesloží závěrečné testy a neobhájí závěrečnou práci do 6 měsíců ode dne termínu konání řádných závěrečných testů, ztrácí nárok na další náhradní termíny a opravy a také ztrácí nárok na vydání rekvalifikačního osvědčení. Bude mu na požádání a za úplatu vydáno pouze osvědčení o absolvování kurzu.
 4. Úhrady :
  • Individuální náhradní a opravný termín testů400,- Kč
  • Hromadný náhradní a opravný termín testů 100,- Kč
  • Vykonání testů, nebo opravných testů v termínu dalšího kurzu 500,- Kč
  • Náhradní termín předložení závěrečné práce 100,- Kč
  • Vydání firemního osvědčení o absolvování kurzu 300,- Kč

Smluvní podmínky vzdělávacích kurzů Clinic 21 s osvědčením

Smlouva o absolvování kurzu mezi pořadatelem a účastníkem se považuje za uzavřenou okamžikem uhrazení zálohové faktury na cenu kurzu.

Pořádání kurzu
 1. Pořadatelem kurzu je společnost Clinic 21 s r.o.
 2. Kurzy se pořádají v termínech podle programu kurzů, který je stanovován vždy na období jednoho kalendářního roku
 3. Termíny a ceny kurzů včetně všech změn uveřejňuje pořadatel na svých internetových stránkách www.clinic21.cz nebo www.clinic21.eu. Pořadatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností. Termín může změnit nejpozději do 14 dnů před dnem zahájení kurzu. Splatnost faktur na úhradu příslušného je nejpozději 7 dnů před zahájení příslušného kurzu.
 4. Potvrzení o zaplacení (faktura) je vydávána nejpozději v den zahájení kurzu. Fakturu zasíláme přihlášeným právnickým osobám ihned po vyhlášení termínu kurzu. Fyzickým osobám je vydávána na vyžádání po ověření zaplacení příslušné částky na účtu Clinic 21 s.r.o.
 5. Po zaplacení příslušné částky obdrží účastník zprávu o jeho závazném zařazení do kurzu.
 6. Při naplnění kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín.
 7. Pokud přihlášený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti uvedeného na faktuře, ztratí pořadí a v případě naplnění kurzu nemusí být do kurzu přijat.
 8. Účastník, který neuhradí cenu kurzu před zahájením kurzu (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude do kurzu přijat.
 9. Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí Clinic 21 s.r.o. přijaté zálohy nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení kurzu.

Cena kurzu
 1. Cena kurzu je vyhlášena společně s termínem konání kurzu.

Úhrada ceny kurzu
 1. Účastník hradí cenu kurzu na účet Clinic 21 s.r.o. č.ú. 2482529001/5500 u e-Banky (Reifeisen bank), na základě faktury odesílané přednostně elektronickou poštou
 2. Na faktuře budou uvedeny údaje, které účastník vyplnil v přihlášce Clinic 21 s.r.o.
 3. Řádnou fakturu či potvrzení o zaplacení obdrží účastník v den nástupu do kurzu

Storno poplatky
 1. V případě, že přihlášený účastník stornuje účast po té co uhradil cenu kurzu a odstoupí od smlouvy jsou účtovány tyto storno poplatky zrušení účasti a odstoupení od smlouvy 4 týdny před datem konání kurzu 0% , 14-28 dnů před konáním kurzu 10% Kč, 14-7 dní před konáním kurzu 25% Kč, a 7 –0 dnů před konáním kurzu 50%,- Kč. Zrušení účasti a odstoupení od smlouvy v den zahájení kurzu je storno poplatek 100% ceny kurzu. Vrácení peněžní částky snížené o storno poplatek je do 10 dní od data doručení stornování kurzu. Storno kurzu je možné jen písemnou formou (nikoli elektronicky), rozhodující je datum razítka pošty.
 2. Pokud přihlášený nastoupí do kurzu a nemůže z vážných zdravotních důvodů v kurzu pokračovat, činí storno poplatek 100% ceny kurzu. Clinic 21 s.r.o si vyhrazuje nabídnout přihlášenému v těchto případech kurz v novém termínu dle dispozic a možností Clinic 21 s.r.o. , který začne nejpozději do 12 měsíců od data zahájení kurzu kam byl účastník přihlášen.

Kurz zahrnuje v základní ceně
 1. Kurz zahrnuje rozsah hodin výuky dle rozpisu uvedeným Clinic 21 s.r.o. na www.clinic21.cz
 2. Učební pomůcky pokud jsou uvedeny v Kurzu jsou hrazeny zvlášť mimo cenu kurzu, účastník má nárok na slevu 30%.
  • Vydání firemního osvědčení o absolvování kurzu 100,- Kč

  Za Clinic 21 s. r.o.
  Doc.MUDr. Jaromír Astl, CSc.
  jednatel společnosti


  ESF evropský sociální fond v ČR, EVROPSKÁ UNIE Podporujeme vaši budoucnost www.esf.cz Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost